hands shirt 1.jpg
 
Megijima, Japan, 2016

Megijima, Japan, 2016